Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Sluiting van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Aansprakelijkheid voor gebreken
 7. Aansprakelijkheid
 8. Toepasselijk recht
 9. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid

1.1 De algemene voorwaarden van Stichting Ideaalnet (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten (in verband met producten en/of diensten uit de onlineshop van de verkoper) die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) afsluit met de verkoper. De eigen voorwaarden van de klant spreken we tegen – tenzij anders afgesproken.

1.2 Onder ‘consument’ verstaan we iedere persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ‘ondernemer’ is iedere persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De getoonde productomschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod. Ze hebben alleen als doel de klant uit te nodigen voor een aankoop.

2.2 De klant plaatst een bestelling via het onlinebestelformulier. Hij/zij vindt een link in de onlineshop van de verkoper. De klant legt zijn gekozen goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand en doorloopt een digitale bestelprocedure. Door te klikken op de afrondknop sluit de klant een bindende koopovereenkomst af. De verkoper verzendt de bestelling nadat de klant het hokje ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt. Zo accepteert de klant de contractuele voorwaarden.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant accepteren binnen de vijf dagen. Na acceptatie stuurt hij de klant een bestelbevestiging (via fax of e-mail – waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is), of levert de bestelde artikelen aan de klant (waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is), of hij vraagt de klant om betaling na levering van die bestelling.

De verkoper stuurt de klant een bestelbevestiging én daarbij informatie over hoe hij/zij via de functie “Afdrukken” de algemene voorwaarden kan downloaden en afdrukken.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Accepteert de verkoper de bestelling niet binnen de vijf dagen, dan geldt dit als een afwijzing van de overeenkomt. De klant is dan niet meer gebonden aan zijn intentieverklaring.

2.4 Kiest de klant “PayPal Expres” als betaalmethode, dan bezorgt de klant ook meteen een betaalopdracht aan zijn/haar bank wanneer hij/zij op de afrondingsknop van de bestelling klikt. In dat geval accepteert de verkoper de bestelling van de klant op het moment dat die zijn bestelling afrondt en de betaalopdracht uitvoert (afwijking van voorwaarde 2.3).

2.5 De acceptatietermijn van de bestelling begint op de dag na het plaatsen van de bestelling en eindigt op het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.6 Voert de klant een bestelling via het onlinebestelformulier uit, dan slaat de verkoper de inhoud van de overeenkomst op. Als de klant zijn bestelling heeft verzonden, dan ontvangt hij/zij de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie (via e-mail, fax of brief). De verkoper archiveert de inhoud van de overeenkomst op de website en de klant kan die informatie gratis bekijken – als hij/zij een klantaccount aanmaakte tijdens de bestelling en zijn/haar account opent met het juiste wachtwoord op dit beschermende klantaccount.

2.7 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het onlinebestelformulier verstuurt, kan de klant zijn/haar ingevoerde gegevens wijzigen. Al de ingevoerde gegevens zijn nog eens na te lezen in een bevestigingsvenster – vóór het versturen van de bestelling. De klant kan daar nog wijzigingen doorvoeren.

2.8 De verkoper garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die het aanbod vermeldt, de redelijke verwachtingen en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaan.

2.9 Er is alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.10 De bestelprocedure en het contact verlopen via e-mail en automatische bestelstappen. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft correct is, zodat hij/zij de berichten van de verkoper kan ontvangen. De klant moet zelf vermijden dat spamfilters de berichten van de verkoper blokkeren of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

3) Herroepingsrecht

3.1 De klant heeft in beginsel recht op herroeping.

3.2 De klant vindt meer informatie over het herroepingsrecht in de standaard herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De prijzen in de onlineshop zijn totaalprijzen, inclusief btw. Eventuele verzendkosten worden afzonderlijk aangegeven in de productomschrijvingen.

4.2 De klant vindt de verschillende betalingsmogelijkheden terug in de onlineshop.

4.3 Kiest de klant voor een vooruitbetaling, dan moet hij/zij die meteen na het sluiten van de overeenkomst uitvoeren.

4.4 Kiest de klant voor “PayPal” dan verloopt de betaling via PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24, 2449 Luxembourg. De klant leest de gebruiksvoorwaarden van PayPal op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat de klant een PayPal-rekening heeft of opent.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering vindt plaats via verzending naar het bezorgadres dat de klant opgeeft bij bestelling – tenzij anders overeengekomen.

5.2 De verkoper heeft het recht om een bestelling in delen te leveren. Die deelleveringen veroorzaken geen meerkosten.
Geeft de klant zelf aan dat de verkoper de bestelling in delen moet leveren? Dan kan de verkoper wel extra verzendkosten aanrekenen. Elke deelbestelling vormt dan een aparte koopovereenkomst. Levert de verkoper een deel te laat of is een deellevering niet goed? Dan heeft de klant niet het recht om (een) andere deelbestelling(en) te annuleren.

5.3 Kan de verkoper niet voldoen aan de verplichting van de overeenkomst – omdat het artikel niet beschikbaar is? Dan informeert hij de klant onmiddellijk én betaalt hij het bedrag dat de klant al betaalde terug binnen de 30 dagen nadat de verkoper het heeft ontvangen.

5.4 Het is niet mogelijk om zelf bestellingen af te halen (om logistieke redenen).

5.5 Stuurt het transportbedrijf de verzonden bestelling terug naar de verkoper omdat de levering bij de klant onmogelijk was? Dan betaalt de klant de niet-geslaagde verzending. Dat geldt niet wanneer de klant geen schuld treft aan de mislukte bezorging of wanneer hij/zij de levering niet in ontvangst kon nemen, tenzij de verkoper hem/haar op redelijk geachte tijd had verwittigd.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen is de wetgeving in verband met aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In het bijzonder gelden de volgende bepalingen:

6.1 Als de klant een ondernemer is:

 • Een niet-essentieel gebrek vormt geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken.
 • Er is geen aansprakelijkheid voor gebreken wanneer de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek redelijkerwijs had moeten kennen, of wanneer het gebrek te wijten is aan gebreken in de grondstoffen die de klant leverde.
 • De verkoper biedt het recht op reparatie als hij daartoe redelijkerwijs in staat is. Is dat niet het geval? Dan moet hij het geleverde, gebrekkige artikel vervangen. Een vervanging is uitgesloten als de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.

6.2 Als de klant een consument is:

 • De klant meldt aan de verkoper het gebrek aan het geleverde artikel maximaal twee maanden na ontdekking van de schade.
 • De verjaringstermijn voor klachten over gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

6.3 De klant moet de transportdienst én de verkoper op de hoogte brengen van eventuele transportschade. Doet de klant dat niet? Dan maakt hij/zij geen aanspraak op zijn/haar recht op wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

7) Aansprakelijkheid

De contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Daarbuiten bestaat er geen enkele aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper voor gevolgschade of letselschade op grond van gebreken in de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24).

Dat geldt echter niet als:

 • de verkoper het veiligheidsgebrek kende of had moeten kennen;
 • de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
 • het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500 euro heeft veroorzaakt.

8) Toepasselijk recht

8.1 Handelt de klant als consument (zoals beschreven in voorwaarde 1.2), dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.

8.2 Handelt de klant als ondernemer (zoals beschreven in voorwaarde 1.2)? Dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 Meer info over de onlinebeslechting van geschillen vindt de klant op het platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet (met een consument).

9.2 De verkoper is niet verplicht en hoeft niet bereid te zijn om deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.